Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία   «ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αρ. ΓΕΜΗ: 8146901000

 σε Γενική Συνέλευση

————————————-

ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύμφωνα με το νόμο το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας «ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΠΙΛΙΡΗΣ Α.Ε.» σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης την 11ην Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λεύκτρων αριθμ.13 στο Περιστέρι Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

Θ Ε Μ Α Τ Α    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ
  1. Έγκριση Ισολογισμού της εταιρείας της 31/12/2015.
  2. Απαλλαγή των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης της εταιρείας.
  3. Ορισμός νέων ελεγκτών για χρήση.

        Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμη απαρτία η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί  στις 27 Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα σε περίπτωση που πάλι δεν υπάρχει νόμιμη απαρτία η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

 Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, σχετικά με την κατάθεση των μετοχών τους προ πέντε (5) ημερών.

                                                Το Διοικητικό Συμβούλιο